Menu

Pravidla pro poskytnutí nadačního příspěvku

Pravidla pro poskytnutí nadačního příspěvku (dále jen "Nadace")

1. Základní ustanovení

1.1. Nadace ELZACO, registrovaná pod názvem Nadace ELZACO, se sídlem Boženy Němcové 727/10, 787 01 Šumperk, IČ: 01976192 poskytuje nadační příspěvky vždy v souladu s posláním a účelem nadace, jak je uvedeno ve statutu Nadace. Nadace si klade za cíl zlepšit finanční zázemí nadějných studentů, vědců a technik tak, aby neodcházeli za lepšími podmínkami do zahraničí. Dalším cílem je finanční podpora zaměstnanců a rodinných příslušníků společnosti ELZACO spol. s r.o. na zdravotní, rehabilitační či paliativní péči tak, aby vedla ke zkvalitnění či života.

1.2. Nadační příspěvky se přiznávají výhradně na základě výběru ze žádostí žadatelů.

1.3. Tato pravidla se nevztahují na případy, kdy Správní rada nadace rozhodne o poskytnutí nadačního příspěvku jednomyslně.

2. Žádost o nadační příspěvek

2.1. Nadační příspěvek je přidělován žadateli na základě řádně vyplněného tiskopisu „Formulář žádosti o nadační příspěvek“ (dále jen „žádost“). Nedílnou součástí žádosti jsou i povinné přílohy.

2.2. Tiskopis žádosti je ke stažení v záložce „Jak získat nadační příspěvek“

2.3. Nadace přijímá žádosti v termínu od 1.1. do 30.9. běžného roku.

2.4. Pro přijetí žádosti je určující datum poštovního razítka, datum odeslání e-mailu, v případě osobního doručení potvrzené datum převzetí žádosti. Žádosti zaslané po termínu uzávěrky budou vyřazeny z hodnocení.

2.5. Žádosti, které budou splňovat formální a věcné požadavky, budou postoupeny k dalšímu hodnocení.

2.6. Neúplné žádosti a žádosti neodpovídající poslání a cílům nadace budou z hodnocení vyřazeny.

2.7. Pokud nadace uzná za vhodné, má právo vyžádat si další podklady potřebné pro posouzení oprávněnosti žadatele či žádosti o nadační příspěvek.

2.8. Pokud nadace uzná za vhodné, může si pro své rozhodnutí vyžádat odborné posouzení.

2.9. Nadace vede evidenci žádostí o nadační příspěvek a agendu spojenou s hodnocením a rozhodnutím.

3. Schvalování nadačních příspěvků

3.1. Nadace předloží všechny nevyřazené žádosti k posouzení Správní radě nadace.

3.2. O udělení nadačních příspěvků rozhoduje Správní rada nadace.

3.3. Rozhodnutí Správní rady nadace je konečné a nelze se proti němu odvolat.

3.4. Nadace je oprávněna, na základě vlastního uvážení, snížit nadační příspěvek oproti požadované částce. V takovém případě musí žadatel prokázat, před uzavřením smlouvy, že:

• zajistí z jiných zdrojů kofinancování nepokryté části záměru nebo

• doloží, že i případná nižší částka příspěvku bude dostačující pro realizaci záměru a v tomto případě předloží přepracovaný záměr v návaznosti na nižší rozpočet

3.5. Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok. Nadace je oprávněna jednotlivé nebo i všechny žádosti odmítnout a není povinna žadateli toto odmítnutí zdůvodňovat.

3.6. Při posuzování projektů, bude posuzována kvalita zpracování, resp. přesná a podstatná fakta, jasný, srozumitelný a přehledný výklad, dostatek podpůrných argumentů.

3.7. Žadatelé budou písemně informováni o rozhodnutí Správní rady nadace týkající se jejich žádostí.

3.8. Žadatele, jehož žádost nebyla schválena, informuje nadace písemně nejpozději do 60 kalendářních dnů po vyřazení a zamítnutí žádosti Správní radou nadace.

3.9. Podklady poskytnuté spolu s žádostí o poskytnutí nadačního příspěvku se žadatelům nevracejí.

4. Pravidla nakládání s nadačním příspěvkem

4.1. Poskytnutý nadační příspěvek musí být použit výhradně na realizaci záměru, který byl obsahem žádosti a realizovaný v uvedeném termínu. Termín realizace je možné posunout v rozumné míře s přihlédnutím k povaze záměru.

4.2. Poskytnutý nadační příspěvek musí být použit v souladu a dle pravidel obsažených v platných právních předpisech, nadační listině, statutu nadace, v těchto pravidlech a ve smlouvě o nadačním příspěvku uzavřené mezi žadatelem a nadací.

4.3. Změny v rozpočtu - rozpočtové položky se mohou lišit od schválených částek, pokud změna neovlivní cíl a záměr, pro který byl příspěvek poskytnut. O změnách je žadatel povinen informovat Nadaci a mít prokazatelný souhlas Nadace (písemně, emailem).

4.4. Pokud je s poskytnutým nadačním příspěvkem nakládáno jinak, než v bodech 4.1, 4.2 a 4.3, je příjemce povinen příspěvek vrátit celý poskytnutý nadační příspěvek, pokud nebude použit v souladu s těmito pravidly, pokud žadatel odmítne nebo neumožní kontrolu využití nadačního příspěvku nebo pokud nedoloží použití příspěvku ve stanovených termínech, případně v jiných případech stanovených ve smlouvě o poskytnutí nadačního příspěvku.

4.5. Pokud nastanou podmínky pro vrácení části nebo celého nadačního příspěvku, je žadatel povinen toto oznámit nadaci neprodleně poté, co se o této skutečnosti dozví.

4.6. Lhůta pro vrácení části nebo celého nadačního příspěvku činí 30 dnů ode dne, kdy nadace žadatele k tomuto úkonu písemně vyzve, nestanoví-li výzva jinou lhůtu.

5. Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku

5.1. Nadace uzavírá s příjemcem nadačního příspěvku smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku.

5.2. Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku je navržena nadací a obsahuje zejména:

• výši přiděleného příspěvku

• účel, na který byl příspěvek přidělen

• způsob čerpání nadačního příspěvku

• termín, do kterého je příjemce nadačního příspěvku povinen předložit vyúčtování nadačního příspěvku a doložit využití finančních prostředků

• povinnost žadatele umožnit nadaci průběžnou kontrolu dokumentace a způsobu užití poskytnutého nadačního příspěvku

5.3. Žadatel návrh smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku podepíše ve lhůtě stanovené nadací. Pokud tak neučiní, pozbývá rozhodnutí o přidělené nadačního příspěvku platnosti a nadace může použít grant jiným způsobem.

6. Kontrola použití nadačního příspěvku

6.1. Nadace si vyhrazuje právo průběžně kontrolovat použití poskytnutého nadačního příspěvku.

7. Závěrečná ustanovení

7.1. Nadace nehradí žadatelům a osobám s nimi spojenými žádné náklady a výdaje související s žádostí o nadační příspěvek.

7.2. Rozhodnutí o přidělení nadačního příspěvku záleží zcela na uvážení nadace.

7.3. Pravidla obsažená v těchto pravidlech či jakémkoli jiném dokumentu souvisejícím s žádostí o nadační příspěvek nepředstavují závazek nadace vůči žadatelům ani jakékoli jiné osobě podle zmíněných pravidel postupovat.

7.4. Nadace má právo na rozhodnutí o nepřidělení žádného nadačního příspěvku.

7.5. Na přiznání nadačního příspěvku není právní nárok, právní nárok může vzniknout nejdříve až uzavřením smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku a splněním podmínek pro poskytnutí nadačního příspěvku sjednaných v dané smlouvě.

Pravidla pro poskytnutí nadačního příspěvku můžete stahovat ZDE.

Máte nějaký dotaz? Kontaktujte nás! +420 583 213 394