Menu

Jak získat nadační příspěvek

Žadatelem o nadační příspěvek se stává fyzická nebo právnická osoba na základě písemné žádosti. Žádost musí být podána písemně na formuláři Nadace a musí obsahovat minimálně tyto požadované údaje:

  • identifikační údaje žadatele,
  • název a podrobné zdůvodnění žádosti, případně podrobný popis projektu. V případě projektu - termín a místo konání, jméno zpracovatele projektu a jméno osoby, která za projekt zodpovídá. V případě studijního pobytu - název a adresu místa pobytu, časový rozvrh, doporučení, pozvání, apod.,
  • rozpočet předpokládaných výdajů (v CZK), v případě projektu pak celkový rozpočet, tzn. podrobný rozpis nákladů na jednotlivé nákladové položky (nájemné, cestovné, honoráře, případně plánované tržby, apod.) s vyjádřením podílu financovaného Nadací podle přihlášky,
  • předpokládané finanční zajištění - z vlastních zdrojů, sponzorský příspěvek (s uvedením sponzora a výše jeho příspěvku) apod.,
  • požadovanou výši individuálního příspěvku či dotace na projekt.

Po schválení poskytnutí nadačního příspěvku bude uzavřena smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku.Každý poskytnutý nadační příspěvek musí být řádně vyúčtován na formuláři „vyúčtování příspěvku“.O udělení nadačního příspěvku rozhoduje správní rada na základě „pravidel pro poskytnutí nadačního příspěvku“. Rozhodnutí správní rady o udělení příspěvku je konečné a nelze se proti němu odvolat. Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok. Nadace je oprávněna jednotlivé nebo i všechny žádosti odmítnout a není povinna žadateli toto odmítnutí zdůvodňovat. Všechny nadační příspěvky jsou účelově vázány podmínkami stanovými Statutem Nadace ELZACO. Fyzická či právnická osoba, které byl nadační příspěvek poskytnut, je povinna jej použít v souladu s těmito podmínkami a smlouvou uzavřenou s Nadací. Nestane – li se tak, je Nadace oprávněna vymáhat vrácení nebo náhradu poskytnutých prostředků. Nadační příspěvek může být poskytnut i bez splnění podmínky přihlášky písemnou formou a to jen v případě, že o tomto příspěvku rozhodne správní rada jednomyslně.

Formuláře

Máte nějaký dotaz? Kontaktujte nás! +420 583 213 394