Menu

Vodohospodářský průmysl

V oblasti vodohospodárenských zařízení poskytujeme tyto činnosti:

  • Řízení technologických procesů ČOV, úpravny vod, čerpací stanice
  • SCADA systémy technologických celků
  • Dálkový dohled - servis prostřednictvím internetu
  • Energetické využití na vodovodních přivaděčích
  • Projektování, inženýring

Reference

ČS Hanušovce nad Topľou (SR)

Rekonstrukce čerpací stanice spočívající v přebudování technologie čerpací stanice z "klasické" čerpací stanice (se sací jímkou) na "zrychlovací" čerpací stanici. Čerpací stanice slouží pro dopravu pitné vody z akumulace upravené vody ÚV Stakčín do VDJ Medzianky bez přerušení tlaku v sací jímce ČS Hanušovice.

ČOV Zábřeh

Pro řízení celého provozu byla vybrána koncepce Transparent Ready společnosti Schneider Electric. Instalovaný řídící systém umožňuje vedle vlastního řízení provozu ČOV také vzdálený dohled a servis.

Rekonstrukce městské čistírny odpadních vod Zábřeh na Moravě byla provedena za účelem zvětšení kapacity čistírny, rekonstrukce a doplnění stávající zastaralé technologie. Nově bylo dodáno strojní zahuštění kalu, strojní odvodnění a meziakumulace kalu. Dále byly vybudovány nové aktivační a vyhnívací nádrže, provedena modernizace vstupní čerpací stanice, části mechanického předčištění a plynojemu včetně jeho strojovny. Pro efektivnější využití vyrobeného bioplynu byla instalována kogenerační jednotka s elektrickým výkonem 100 kW. Výsledkem jsou zlepšené výstupní parametry vyhnilého kalu, snížení pachové zátěže v okolí ČOV a zvětšení výkonu nového odvodňovacího zařízení ve srovnání s původní odvodňovací technologií pásového kalolisu. Současně lze očekávat úsporu provozních nákladů na energii a v důsledku kompletní automatizace provozu i snížení rozsahu a pracnosti obsluhy zařízení.

Řízení technologického procesu

Celková koncepce je rozdělená do 7 základních funkčních celků řízených systémy Modicon TSX Premium nebo Micro značky Telemecanique. Všechny řídicí systémy jsou vybaveny lokálním operátorským grafickým panelem Magelis XBT pro místní nastavování parametrů. Jednotlivé řídicí systémy funkčních celků jsou propojeny mezi sebou a dále na operátorský dispečink po sítích Ethernet TCP/IP (100 Mbit/s) nebo Fipway (1 Mbit/s). Řídicí systém ČOV, kromě vlastního technologického procesu, zajišťuje také řízení a regulaci kotelny, rozvodů TUV, vzduchotechnických zařízení a řízení venkovního osvětlení na celé ČOV. Podružné řídicí systémy autonomních technologických zařízení (kogenerační jednotka, doprava odvodněného kalu, dekantační odstředivky pro odvodnění vyhnilého kalu, povodňová čerpací stanice) jsou napojeny na komunikační linky RS485/Modbus. Komunikační linky RS485/Modbus také slouží k řízení frekvenčních měničů, ke sběru energetických dat z měřicích přístrojů v rozváděčích a k regulaci čtvrthodinového maxima. Do řídicího systému ČOV jsou zapojeny 4 čerpací stanice, umístěné v okolí ČOV a řízené řídicím systémem Twido. Přenos dat z těchto stanic je pomocí komunikačních linek RS485/Modbus (u nově vybudovaných ČS). Vizualizace na velínu ČOV a v kanceláři vedoucího ČOV je realizována pomocí OPC serveru a vizualizačního softwaru control Web 2000. Místní vizualizaci zajišťuje 6 grafických operátorských panelů XBT Magelis, které jsou umístěny ve dveřích technologických rozváděčů. Využity jsou moderní svorkovnice Telefast. Frekvenční měniče Altivar a softstartéry Altistart zajišťují plynulou regulaci a postupný rozběh motorů pro čerpadla, dmychadla i pohon bubnů odstředivek v části kalového hospodářství. Celkem je na čistírnu 15 pohonů s výkony od 0,75 až 75 kW. Pohyb mostů po kruhových dráhách a sběr plovoucího kalu v dosazovacích nádržích řídí inteligentní relé Zelio Logic.

Přínosy inteligentního řešení

  • Snížení rozsahu a pracnosti obsluhy čistírny.
  • Přenos informací na dispečink (např. hlášení odchylek od normálu).
  • Zabezpečení objektu ČOV přímým napojením na pult centrální ochrany.

Instalovaná technologie umožňuje vzdálený dohled společnosti ELZACO a diagnostiku jednotlivých řídicích systémů po síti Internet:

  • rychlá reakce na požadovanou změnu programu řídicího systému
  • možný dálkový zásah do technologie i diagnostika řídicího systému přináší

Efekt v podobě úspory nákladů na servisní zásah. Kromě komponentů řídicího systému byly použity i další výrobky společnosti Schneider Electric, jako např. signalizační a ovládací prvky značky Telemecanique, jisticí prvky značky Merlin Gerin, rozváděče a rozvodnice značky Sarel.

Máte nějaký dotaz? Kontaktujte nás! +420 583 213 394