Menu

Inteligentní kamerové systémy

Inteligentní kamerové systémy jsou oblastí, kterou se naše firma zabývá již několik let. Spolupracujeme s firmou Cognex a dalšími firmami zabývající se touto problematikou a proto jsme schopni navrhnout nejlepší řešení zadaného problému.

V případě zájmu proniknout do oblasti strojového vidění, pořádáme školení v našem školícím středisku, které je kamerami a inteligentními čidly firmy Cognex vybaveno.

Příklady aplikací:

Oblast použití inteligentních kamerových systémů:

  • detekce vad
  • kontrola tvaru
  • kontrola a měření rozměrů
  • kontrola správného sestavení
  • čtení čárových a 2D kódů
  • OCR
  • lokalizace objektu v souřadnicovém systému

Realizace systému kontroly kompletnosti výrobku ,,G úchytu ruční brzdy“

Popis realizace:

Navrhli, nainstalovali a oživili jsme systém optické kontroly přítomnosti navařených matic a šroubů na dílu ,,G úchyt ruční brzdy“ na dvou bodovacích strojích. Nový systém nahradil dosud používanou vizuální kontrolu operátorem, která vedla v minulosti k chybám zjištěným až u zákazníka v zahraničí. Důsledkem selhání kontroly byla nákladná opětovná 100% kontrola celé výrobní dávky u zákazníka.

Nový systém se skládá z inteligentního optického čidla, externího osvětlovače, difusního čidla a řídicího rozváděče. Na stroji se provádí bodování dvou šroubů ve dvou pracovních pozicích. Kontrola je spouštěna současně se spuštěním operace bodování. V době než hrot bodovky sjede a zaboduje vložený šroub je provedena analýza sejmuté scény. Na dílu je postupně kontrolována přítomnost a správná orientace čtyř matic navařených v předcházející operaci a dvou bodovaných šroubů. Současně je také monitorován správný sled operací. V případě zjištění chybějící matice nebo šroubu a také v případě nesprávného sledu operací je obsluha upozorněna zvukovou a světelnou signalizací. S ohledem na nestálé světelné podmínky v místě kontroly byl navržen vhodný systém osvětlení kontrolovaných dílů realizovaný pomocí speciálních bodových LED osvětlovačů.

Optická kontrola orientace a typu pinu

Jedná se o náhradu starého nefunkčního kamerového systémů DVT series 700. Tento systém byl nahrazen inteligentním čidlem Cognex 4G7.

Na tomto příkladu lze pozorovat značný posun v oblasti kamerových systémů. Kde v principu jenoduchá úloha optické kontroly vyžadovala použití v té době velice sofistikovaného a finančně náročného systémů optické kontroly, nyní byl tento systém nahrazen inteligentním čidlem za zlomkovou cenu. Inteligentní čidla jsou ty nejjednodušší kamerové systémy se základními nástroji optické kontroly.

Popis úlohy:

Uloha spočívá v kontrole správné orientace a správného typu pin. Na zařízení se zpracovávají dva typy pinů rozdílné délky. V checkeru byly vytvořeny dvě úlohy pro jednotlivé typy pinů. Při změně výroby se checker automaticky přepne na danný typ pinu. Z vybračního zásobníku jsou jádra transportována pásovým dopravníkem do místa kontroly. Tříosé rameno odebere pin z dopravníku a zapolohuje jej před checker. Pokud se jedná o správný typ jádra a je správně orientováno položí jej rameno na další dopravník. Pokud je jádro špatně orientováno rameno jej otočí do správné polohy. V případě že se jedná o špatný typ jádra odloží jej rameno na skluz do zásobníku se špatnými piny.

Máte nějaký dotaz? Kontaktujte nás! +420 583 213 394